શ્રી કેતુ અષ્ટોત્તર શતનામાવલી ( કેતુના ૧૦૮ નામ)

૧. ૐ કેતવે નમઃ

૨. ૐ સ્થૂલશિરસે નમઃ

૩. ૐ શિરોમાત્રાય નમઃ

૪. ૐ ધ્વજાકૃતયે નમઃ

૫. ૐ નવગ્રહયુતાય નમઃ

૬. ૐ સિંહિકાસુરીગર્ભસંભવાય નમઃ

૭. ૐ મહાભીતિકરાય નમઃ

૮. ૐ ચિત્રવર્ણાય નમઃ

૯. ૐ શ્રીપિંગલાક્ષકાય નમઃ

૧૦. ૐ ફુલ્લધૂમ્રસંકાષાય નમઃ

૧૧. ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રાય નમઃ

૧૨. ૐ મહોદરાય નમઃ

૧૩. ૐ રક્તનેત્રાય નમઃ

૧૪. ૐ ચિત્રકારિણે નમઃ

૧૫. ૐ તીવ્રકોપાય નમઃ

૧૬. ૐ મહાસુરાય નમઃ

૧૭. ૐ ક્રૂરકંઠાય નમઃ

૧૮. ૐ ક્રોધનિધયે નમઃ

૧૯. ૐ છાયાગ્રહવિશેષકાય નમઃ

૨૦. ૐ અન્ત્યગ્રહાય નમઃ

૨૧. ૐ મહાશીર્ષાય નમઃ

૨૨. ૐ સૂર્યારયે નમઃ

૨૩. ૐ પુષ્પવદગ્રાહિણે નમઃ

૨૪. ૐ વરહસ્તાય નમઃ

૨૫. ૐ ગદાપાણયે નમઃ

૨૬. ૐ ચિત્રવસ્ત્રધરાય નમઃ

૨૭. ૐ ચિત્રધ્વજપતાકાય નમઃ

૨૮. ૐ ઘોરાય નમઃ

૨૯. ૐ ચિત્રરથાય નમઃ

૩૦. ૐ શિખિને નમઃ

૩૧. ૐ કુલુત્થભક્ષકાય નમઃ

૩૨. ૐ વૈડૂર્યાભરણાય નમઃ

૩૩. ૐ ઉત્પાતજનકાય નમઃ

૩૪. ૐ શુક્રમિત્રાય નમઃ

૩૫. ૐ મન્દસખાય નમઃ

૩૬. ૐ ગદાધરાય નમઃ

૩૭. ૐ નાકપતયે નમઃ

૩૮. ૐ અન્તર્વેદીશ્વરાય નમઃ

૩૯. ૐ જૈમિનિગોત્રજાય નમઃ

૪૦. ૐ ચિત્રગુપ્તાત્મને નમઃ

૪૧. ૐ દક્ષિણામુખાય નમઃ

૪૨. ૐ મુકુન્દવરપાત્રાય નમઃ

૪૩. ૐ મહાસુરકુલોદ્ભવાય નમઃ

૪૪. ૐ ઘનવર્ણાય નમઃ

૪૫. ૐ લમ્બદેવાય નમઃ

૪૬. ૐ મૃત્યુપુત્રાય નમઃ

૪૭. ૐ ઉત્પાતરૂપધારિણે નમઃ

૪૮. ૐ અદૃશ્યાય નમઃ

૪૯. ૐ કાલાગ્નિસંનિભાય નમઃ

૫૦. ૐ નૃપીડાય નમઃ

૫૧. ૐ ગ્રહકારિણે નમઃ

૫૨. ૐ સર્વોપદ્રવકારકાય નમઃ

૫૩. ૐ ચિત્રપ્રસૂતાય નમઃ

૫૪. ૐ અનલાય નમઃ

૫૫. ૐ સર્વવ્યાધિવિનાશકાય નમઃ

૫૬. ૐ અપસવ્યપ્રચારિણે નમઃ

૫૭. ૐ નવમે પાપદાયકાય નમઃ

૫૮. ૐ પંચમે શોકદાય નમઃ

૫૯. ૐ ઉપરાગખેચરાય નમઃ

૬૦. ૐ અતિપુરુષકર્મણે નમઃ

૬૧. ૐ તુરિયે સુખપ્રદાય નમઃ

૬૨. ૐ તૃતીયે વૈરદાય નમઃ

૬૩. ૐ પાપગ્રહાય નમઃ

૬૪. ૐ સ્ફોટકકારકાય નમઃ

૬૫. ૐ પ્રાણનાથાય નમઃ

૬૬. ૐ પંચમે શ્રમકારકાય નમઃ

૬૭. ૐ દ્વિતિયે અસ્ફુટવગ્દાત્રે નમઃ

૬૮. ૐ વિષાકુલિતવક્ત્રકાય નમઃ

૬૯. ૐ કામરૂપિણે નમઃ

૭૦. ૐ સિંહદન્તાય નમઃ

૭૧. ૐ કુશેધ્મપ્રિયાય નમઃ

૭૨. ૐ ચતુર્થે માતૃનાશાય નમઃ

૭૩. ૐ નવમે પિતૃનાશકાય નમઃ

૭૪. ૐ અન્ત્યે વૈરપ્રદાય નમઃ

૭૫. ૐ સુતાનન્દન્નિધનકાય નમઃ

૭૬. ૐ સર્પાક્ષિજાતાય નમઃ

૭૭. ૐ અનંગાય નમઃ  

૭૮. ૐ કર્મરાશ્યુદ્ભવાય નમઃ

૭૯. ૐ ઉપાન્તે કીર્તિદાય નમઃ

૮૦. ૐ સપ્તમે કલહપ્રદાય નમઃ

૮૧. ૐ અષ્ટમે વ્યાધિકર્ત્રે નમઃ

૮૨. ૐ ધને બહુસુખપ્રદાય નમઃ

૮૩. ૐ જનને રોગદાય નમઃ

૮૪. ૐ ઉર્ધ્વમૂર્ધજાય નમઃ

૮૫. ૐ ગ્રહનાયકાય નમઃ

૮૬. ૐ પાપદ્રષ્ટયે નમઃ

૮૭. ૐ ખેચરાય નમઃ

૮૮. ૐ શામ્ભવાય નમઃ

૮૯. ૐ અશેષપૂજિતાય નમઃ

૯૦. ૐ શાશ્વતાય નમઃ

૯૧. ૐ નટાય નમઃ

૯૨. ૐ શુભાશુભફલપ્રદાય નમઃ

૯૩. ૐ ધૂમ્રાય નમઃ

૯૪. ૐ સુધાપાયિને નમઃ

૯૫. ૐ અજિતાય નમઃ

૯૬. ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ

૯૭. ૐ સિંહાસનાય નમઃ

૯૮. ૐ કેતુમૂર્તયે નમઃ

૯૯. ૐ રવીન્દુદ્યુતિનાશકાય નમઃ

૧૦૦. ૐ અમરાય નમઃ

૧૦૧. ૐ પીડકાય નમઃ

૧૦૨. ૐ અમર્ત્યાય નમઃ

૧૦૩. ૐ વિષ્ણુદ્રષ્ટાય નમઃ

૧૦૪. ૐ અસુરેશ્વરાય નમઃ

૧૦૫. ૐ ભક્તરક્ષાય નમઃ

૧૦૬. ૐ વૈચિત્ર્યકપટસ્યન્દનાય નમઃ

૧૦૭. ૐ વિચિત્રફલદાયિને નમઃ

૧૦૮. ૐ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર

૨૭ નક્ષત્રો