પોસ્ટ્સ

જૂન, 2012 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે

શ્રી સૂર્ય અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (સૂર્યના ૧૦૮ નામ)

૧ . ૐ અરુણાય નમઃ ૨ . ૐ શરણ્યાય નમઃ ૩ . ૐ કરુણારસસિન્ધવે નમઃ ૪ . ૐ અસમાનબલાય નમઃ ૫ . ૐ આર્તરક્ષકાય નમઃ ૬ . ૐ આદિત્યાય નમઃ ૭ . ૐ આદિભૂતાય નમઃ ૮ . ૐ અખિલાગમવેદીને નમઃ ૯ . ૐ અચ્યુતાય નમઃ ૧૦ . ૐ અખિલજ્ઞાય નમઃ ૧૧ . ૐ અનન્તાય નમઃ ૧૨ . ૐ ઈનાય નમઃ ૧૩ . ૐ વિશ્વરુપાય નમઃ ૧૪ . ૐ ઈજ્યાય નમઃ ૧૫ . ૐ ઈન્દ્રાય નમઃ ૧૬ . ૐ ભાનવે નમઃ ૧૭ . ૐ ઈન્દિરામન્દિરાપ્તાય નમઃ ૧૮ . ૐ વન્દનીયાય નમઃ ૧૯ . ૐ ઈશાય નમઃ ૨૦ . ૐ સુપ્રસન્નાય નમઃ ૨૧ . ૐ સુશીલાય નમઃ ૨૨ . ૐ સુવર્ચસે નમઃ ૨૩ . ૐ વસુપ્રદાય નમઃ ૨૪ . ૐ વસવે નમઃ ૨૫ . ૐ વાસુદેવાય નમઃ ૨૬ . ૐ ઉજ્જ્વલાય નમઃ ૨૭ . ૐ ઉગ્રરુપાય નમઃ ૨૮ . ૐ ઊર્ધ્વગાય નમઃ ૨૯ . ૐ વિવસ્વતે નમઃ ૩૦ . ૐ ઉદ્યત્કિરણજાલાય નમઃ ૩૧ . ૐ હૃષીકેશાય નમઃ ૩૨ . ૐ ઊર્જસ્વલાય નમઃ ૩૩ . ૐ વીરાય નમઃ ૩૪ . ૐ નિર્જરાય નમઃ ૩૫ . ૐ જયાય નમઃ ૩૬ . ૐ ઊરુદ્વયાભાવરુપયુક્તસારથયે નમઃ ૩૭ . ૐ ઋષિવન્દ્યાય નમઃ ૩૮ . ૐ રુગ્ધન્ત્રે નમઃ ૩૯ .