પોસ્ટ્સ

જુલાઈ, 2016 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે

જન્મભૂમિ પંચાગ અને સંદેશ પંચાગ વિ.સં 2073 (નવેમ્બર 2016થી માર્ચ 2018)

છબી
જન્મભૂમિ પંચાગ અને સંદેશ પંચાગ વિક્રમ સંવત 2073 ઈ.સ. 2016-2017માં મારા લેખો અનુક્રમે "ગંડાત : આધ્યાત્મિક વિકાસનું દ્વાર" અને "અકસ્માતના ગ્રહયોગો" પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.