પોસ્ટ્સ

ડિસેમ્બર, 2012 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે

શ્રી રાહુ અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (રાહુના ૧૦૮ નામ)

૧. ૐ રાહવે નમઃ ૨. ૐ સૈંહિકેયાય નમઃ ૩. ૐ વિધુન્તુદાય નમઃ ૪. ૐ સુરશત્રવે નમઃ ૫. ૐ તમસે નમઃ ૬. ૐ ફણિને નમઃ ૭. ૐ ગાર્ગ્યનયાય નમઃ ૮. ૐ સુરાપિને નમઃ ૯. ૐ નીલજીમૂતસંકાશાય નમઃ ૧૦. ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ ૧૧. ૐ ખડ્ગખેટકધારિણે નમઃ  ૧૨. ૐ વરદાયકહસ્તકાય નમઃ ૧૩. ૐ શૂલાયુધાય નમઃ ૧૪. ૐ મેઘવર્ણાય નમઃ ૧૫. ૐ કૃષ્ણધ્વજપતાકાવતે નમઃ ૧૬. ૐ દક્ષિણાશામુખરથાય નમઃ ૧૭. ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રકરાલકાય નમઃ ૧૮. ૐ શૂર્પાકારસંસ્થાય નમઃ ૧૯. ૐ ગોમેદાભરણપ્રિયાય નમઃ ૨૦. ૐ માષપ્રિયાય નમઃ ૨૧. ૐ કશ્યપર્ષિનન્દનાય નમઃ ૨૨. ૐ ભુજગેશ્વરાય નમઃ ૨૩. ૐ ઉલ્કાપાતયિત્રે નમઃ ૨૪. ૐ શૂલિને નમઃ ૨૫. ૐ નિધિપાય નમઃ ૨૬. ૐ કૃષ્ણસર્પરાજે નમઃ ૨૭. ૐ વિષજ્વલાવૃતાસ્યાય અર્ધશરીરાય નમઃ ૨૮. ૐ શાત્રવપ્રદાય નમઃ ૨૯. ૐ રવીન્દુભીકરાય નમઃ ૩૦. ૐ છાયાસ્વરૂપિણે નમઃ ૩૧. ૐ કઠિનાંગકાય નમઃ ૩૨. ૐ દ્વિષચ્ચક્રચ્છેદકાય નમઃ ૩૩. ૐ કરાલાસ્યાય નમઃ ૩૪. ૐ ભયંકરાય નમઃ ૩૫. ૐ ક્રૂરકર્મણે નમઃ ૩૬. ૐ તમોરૂપાય નમઃ ૩૭. ૐ શ્યામાત્મને નમઃ ૩૮. ૐ નીલલ