પોસ્ટ્સ

જૂન, 2020 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે

વક્રી ગુરુનો પુન: ધનુ રાશિ પ્રવેશ જૂન ૨૦૨૦

છબી
30 જૂન, 2020ના રોજ વહેલી સવારે 05.27 કલાકે ગુરુ મહારાજે વક્રી ગતિથી પુન: મકર રાશિમાંથી ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ધનુ રાશિમાં ગુરુનું ગોચર ભ્રમણ બારેય જન્મરાશિઓ/જન્મલગ્નને કેવું ફળ આપશે તે જાણો.