શ્રી મંગળ અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (મંગળના ૧૦૮ નામ)

૧. ત્રિદશાધિપસન્નુતાય નમઃ

૨. મહિસુતાય નમઃ

૩. મહાભગાય નમઃ

૪. મંગલાય નમઃ

૫. મંગલપ્રદાય નમઃ

૬. મહાવીરયમ્ નમઃ

૭. મહાશુરાય નમઃ

૮. મહાબલપરાક્રમાય નમઃ

૯. મહારૌદ્રાય નમઃ

૧૦. મહાભદ્રાય નમઃ

૧૧. મનનિયાય નમઃ

૧૨. દયકરાય નમઃ

૧૩. મનદ્ ય નમઃ

૧૪. અપર્વણાય નમઃ

૧૫. ૐ ક્રૂરાય નમઃ

૧૬. તાપત્રયાવિવર્જિતાય નમઃ

૧૭. સુપ્રતિપાય નમઃ

૧૮. સુતાંરક્ષાય નમઃ

૧૯. સુબ્રહ્મણ્યાય નમઃ

૨૦. સુખપ્રદાય નમઃ

૨૧. વક્રસ્તમ્ભાદિગમનાય નમઃ

૨૨. વરેણ્યાય નમઃ

૨૩. વરદાય નમઃ

૨૪. સુખિને નમઃ

૨૫. વીરભદ્રાય નમઃ

૨૬. વીરૂપાક્ષાય નમઃ

૨૭. વિદુરસ્થાય નમઃ

૨૮. વિભવસવે નમઃ

૨૯. નક્ષત્રચક્રસંચરિણે નમઃ

૩૦. ક્ષાત્રપાય નમઃ

૩૧. ક્ષાત્રવર્જિતાય નમઃ

૩૨. ક્ષયવૃદ્ધિવિનિર્મુકતાય નમઃ

૩૩. ક્ષમાયુક્તાય નમઃ

૩૪. વિચક્ષણાય નમઃ

૩૫. અક્ષિણફલદાય નમઃ

૩૬. ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય નમઃ

૩૭. વીતરાગાય નમઃ

૩૮. વિતભયાય નમઃ

૩૯. વિજ્વરાય નમઃ

૪૦. વિશ્વકરણાય નમઃ

૪૧. નક્ષત્રરાશિસંચરાય નમઃ

૪૨. નાનાભયાનિકૃંતનાય નમઃ

૪૩. વન્દરુજમન્દરાય નમઃ

૪૪. વક્રકુંચિતમુર્ધજાય નમઃ

૪૫. કામનિયાય નમઃ

૪૬. દયસરાય નમઃ

૪૭. કનત્કનકભૂષણાય નમઃ

૪૮. ભયઘ્નાય નમઃ

૪૯. ભવ્યફલદાય નમઃ

૫૦. ભક્તભયવરપ્રદાય નમઃ

૫૧. શત્રુહન્ત્રે નમઃ

૫૨. શમોપેતાય નમઃ

૫૩. શરણગતપોશનાય નમઃ

૫૪. સહાસિને નમઃ

૫૫. સદ્ગુણાધ્યક્ષાય નમઃ

૫૬. સાધવે નમઃ

૫૭. સમરદુર્જયાય નમઃ

૫૮. દુષ્ટદૂરાય નમઃ

૫૯. શિષ્ટપૂજ્યાય નમઃ

૬૦. સર્વકષ્ટનિવારકાય નમઃ

૬૧. દુશ્ચેષ્ઠવરકાય નમઃ

૬૨. દુઃખભંજનાય નમઃ

૬૩. દુર્ધરાય નમઃ

૬૪. હરયે નમઃ

૬૫. દુઃસ્વપ્નહંત્રે નમઃ

૬૬. દુર્ધર્ષાય નમઃ

૬૭. દુષ્ટગર્વવિમોચનાય નમઃ

૬૮. ભરદ્વાજકુલમદ્ભુતાય નમઃ

૬૯. ભૂસુતાય નમઃ

૭૦. ભવ્યભૂષણાય નમઃ

૭૧. રક્તવરાય નમઃ

૭૨. રક્તવપુશે નમઃ

૭૩. ભક્તપાલનતત્પરાય નમઃ

૭૪. ચતુર્ભુજાય નમઃ

૭૫. ગદાધારિણે નમઃ

૭૬. મેષવહાય નમઃ

૭૭. શીતશનાય નમઃ

૭૮. શક્તિશૂલધરાય નમઃ

૭૯. શાક્તાય નમઃ

૮૦. શાસ્ત્રવિદ્યાવિશારદાય નમઃ

૮૧. તર્કકાય નમઃ

૮૨. તમસધરાય નમઃ

૮૩. તપસ્વિને નમઃ

૮૪. તામ્રલોચનાય નમઃ

૮૫. તપ્તકાંચનસંકાશાય નમઃ

૮૬. રક્તકિંજલ્કમન્નિભાય નમઃ

૮૭. ગોત્ર અધિદેવાય નમઃ

૮૮. ગોમધ્યચરાય નમઃ

૮૯. ગુણવિભૂષણાય નમઃ

૯૦. અસૃજે નમઃ

૯૧. અંગારકાય નમઃ

૯૨. અવન્તિદેશાધીશાય નમઃ

૯૩. જનાર્દનાય નમઃ

૯૪. સૂર્યયમ્યપ્રદેશસ્થાય નમઃ

૯૫. ઘુને નમઃ

૯૬. યમ્યહરિણ્મુખાય નમઃ

૯૭. ત્રિકોણમંડલગતાય નમઃ

૯૮. શુચયે નમઃ

૯૯. શુચિકરાય નમઃ

૧૦૦. શૂરાય નમઃ

૧૦૧. શુચિવષ્યાય નમઃ

૧૦૨. શુભવહાય નમઃ

૧૦૩. મેષવૃશ્ચિકરાશિશાય નમઃ

૧૦૪. મેધાવિને નમઃ

૧૦૫. મિતભાષણાય નમઃ

૧૦૬. સુખપ્રદાય નમઃ

૧૦૭. સુરૂપાક્ષાય નમઃ

૧૦૮.  સર્વભિષ્ટફલપ્રદાય નમઃ

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

નક્ષત્ર

ચોઘડિયાં અને હોરા